Нотариатын үйлчилгээ

Нотариатын үйлчилгээ

Тодохойлолт авахад бүрдүүлэх материал: Бельгийн вант улс-д ажиллаж, амьдарч байгаа гэсэн тодорхойлолтыг загварын дагуу бөглөх. (жолооны үнэмлэх эсвэл амьдран суугааг нотлох баримт бичгийг үндэслэнэ.) Оршин суугаа тодорхойлолтын маягт татаж авах Бөглөсөн маягтын загвар үзэх Үйлчилгээний хураамж /Money Order/ –...

Бичиг баримт баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал: Нотариатаар гэрчлүүлэх баримт бичиг эсхүл орчуулга хийлгэх баримт бичгийн эх хувь, Үйлчилгээний хураамж - 1 хуудас 2 евро Хэрэв биеэр ирэх боломжгүй тохиолдолд төлбөрийг хийж хаягласан баталгаат буцах дугтуй байх шаардлагатай, Шуудангаар бичиг баримт...

Эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус гэрээ, хэлцэл буюу итгэмжлэл баталгаажуулахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. Бүрдүүлэх материал: Дараах холбоосоор орж загвар маягтын дагуу итгэмжлэлээ бичнэ үү. –  Ерөнхий итгэмжлэл маягт татаж авах   маягтын загвар харах –  Орон сууц захиран зарцуулах маягт татаж авах   маягтын загвар...

Монгол Улсын иргэн та “Хүүхдийн мөнгө”, “Хүний хөгжлийн сангийн мөнгө”-ийг авахын тулд тулд Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд заавал хамрагдсан байх шаардлагатай.   Бүрдүүлэх материал: Иргэн та “Хүүхдийн мөнгө”, “Хүний хөгжлийн сангийн мөнгө”-ийг авахын тулд Нийгмийн халамжийн төвөөс...