Төрсний гэрчилгээ авах

Төрсний гэрчилгээ авах

Монгол Улсын иргэн эцэг, эх болон холимог гэр бүлээс төрсөн хүүхдэд төрсний гэрчилгээ авахад дараах материалыг бүрдүүлэх шаардлагатай. Бүрдүүлэх материал: 1. Төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлгийн маягтыг загварын дагуу бөглөх, Маягт татаж авах; 2. Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлэгийн...