Нас барсныг бүртгэх

Нас барсныг бүртгэх

Дараах баримт бичгийн аль нэгийг үндэслэн бүртгэнэ: Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, нас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт, Тухайн иргэнийг нас барсныг зарласан тухай шүүхийн шийдвэр, түүний хуулбар, Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт, Үйлчилгээний хураамж –...