Mongolia has become a member of the Customs Cooperation Council in 1991 when it acceded into the Convention on Establishing the Customs Cooperation Council of 1952. The Customs Cooperation Council was later named the...

Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл 1994 оноос Дэлхийн гаалийн байгууллага (ДГБ) нэртэй болсон бөгөөд одоогоор 180 орны гаалийн байгууллагыг нэгтгэсэн Засгийн газар хоорондын олон улсын нэр хүндтэй байгууллага болоод байна. Монгол Улс 1991 онд Гаалийн...