OPCW

OPCW

Монгол Улс Химийн зэвсгийг хориглох конвенцид (Конвенци) 1993 оны 1 дүгээр сарын 14-нд гарын үсэг зурж, 1995 оны 1 дүгээр сарын 13-нд соёрхон батласан. 1997 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж...