The International Criminal Court (ICC) is a permanent institution to prosecute individuals for the international crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes as a complementary to national criminal jurisdictions.             The ICC began...

Олон улсын эрүүгийн шүүх нь төрлөөр устгах гэмт хэрэг, хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг, дайны гэмт хэрэг, хүчирхийллийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийг шүүх зориулалттай, байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг, эрүүгийн шүүн таслах үндэсний шүүх байгууллагад...