Тодорхойлолт авах

Тодорхойлолт авах

Тодохойлолт авахад бүрдүүлэх материал: Бельгийн вант улс-д ажиллаж, амьдарч байгаа гэсэн тодорхойлолтыг загварын дагуу бөглөх. (жолооны үнэмлэх эсвэл амьдран суугааг нотлох баримт бичгийг үндэслэнэ.) Оршин суугаа тодорхойлолтын маягт татаж авах Бөглөсөн маягтын загвар үзэх Үйлчилгээний хураамж /Money Order/ –...