IWTO

IWTO

            The International Wool Textile Organization (IWTO), headquartered in Brussels and established in 1930, is an international non-governmental organization to protect the interests of the world’s wool textile manufacturers, to promote trade between its...

            Брюссель хотноо төвтэй Олон улсын ноос, нэхмэлийн байгууллага (ОУННБ) нь 1930 онд байгуулагдсан дэлхийн ноос, нэхмэл үйлдвэрлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдгээрийн хоорондын худалдааг дэмжих, техник, технологийн дэвшлийг нь хангах зорилготой энэ салбарын мэргэжлийн...